Skip to main content

Privacy verklaring

VAD vzw, versie 09/11/2023

VAD vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VAD vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming*.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en types van persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

1.1 Persoonsgegevens die je aan ons geeft:

 • Via een contactformulier voor nieuwsbrieven: naam, voornaam, e-mailadres, organisatie.
 • Via een contactformulier voor inschrijving in vorming: naam, voornaam, e-mailadres, telefoon, organisatiegegevens. Optioneel worden er volgende persoonsgegevens gevraagd: huidige functie, aantal jaren ervaring, studie en opleiding, verwachtingen van de vorming. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt om het programma van de vorming optimaal op de doelgroep af te stemmen.
 • Via een contactformulier voor de interesselijst van een vorming: naam, voornaam, emailadres en organisatie.
 • Voor de inschrijving van de ‘Tweejarige Opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en andere drugproblemen’ bestaat de mogelijkheid om Vlaams Opleidingsverlof aan te vragen. Om dit te kunnen aanvragen, wordt bovenop eerdergenoemde persoonsgegevens ook het rijksregisternummer en persoonlijk adres gevraagd.
 • Voor de inschrijving voor ‘VAD-studiedag’ wordt gevraagd naar de geboortedatum. Dit is nodig als toegangscontrole voor het Vlaams Parlement.

2. Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

 • De administratieve verwerking van de opleiding/studiedag waarvoor je bent ingeschreven (via inschrijving). De optionele persoonsgegevens bij inschrijving in een vorming worden enkel gebruikt om het programma van de vorming optimaal op de doelgroep af te stemmen.
 • Het versturen van e-mails die je op de hoogte stellen van een eventuele terugkomdag of verdiepende vorming rond hetzelfde thema.
 • Statistische doeleinden. Hiervoor worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij persoonsgegevens van je vragen, verwerken en bewaren.
We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van je hebben verkregen.

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM-systeem …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailchimp);
 • verwerking van betalingsopdrachten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier expliciet toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

4. Bewaartermijn

VAD vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wanneer het account langer dan drie jaar inactief is, worden de persoonsgegevens proactief verwijderd, behalve de unieke account-ID. Je wordt hiervan zes maand vooraf verwittigd.

Optionele persoonsgegevens, zoals huidige functie, aantal jaren ervaring, studie en opleiding, verwachtingen van de vorming, worden één maand na afloop van de vorming verwijderd.

In het kader van het Vlaams Opleidingsverlof voor de ‘Tweejarige Opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en andere drugproblemen’ wordt het rijksregisternummer en persoonlijk adres, alsook de aan-en afwezigheden minstens 5 jaar bewaard.

De interesselijst wordt verwijderd nadat een nieuwe vorming rond hetzelfde onderwerp werd georganiseerd. Wanneer deze niet binnen het jaar wordt gepland, verwijderen we de interesselijst één jaar na afloop van de vorming.

5. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

6. Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt het recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op correctie en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je mag eisen dat jouw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer je terugkomt op jouw toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken wanneer je de juistheid van die gegevens betwist of wanneer je je verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met jouw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

Je kan de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat je deze kan doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op jouw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van jouw toestemming hebben verkregen, kan je jouw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

7. Wijziging privacy statement

VAD behoudt zich ten allen tijde het recht toe om aanpassingen aan te brengen aan zijn privacy statement. De datum van de laatste wijziging wordt steeds aangepast onderaan de titel. We raden aan om geregeld de privacy verklaring te raadplegen voor potentiële wijzigingen.

8. Contact

Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

VAD vzw
Vanderlindenstraat 15
1030 Brussel
privacy@vad.be
Contactpersoon: Katleen Peleman

Mocht je vragen of klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op (zie bovenstaand contactadres). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om jouw identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

De kantoren van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.