Les 1, Onderwerp 1
Bezig met cursustraject

Harm-reduction: MMM-model

Les Progress
0% Complete

Verder in de cursus komen nog een aantal modellen aan bod maar binnen ons werk is het 3M-Model belangrijk. Dit model stelt ons in staat om verschillende situaties te bespreken en objectieve tips te formuleren.

Wat is MMM? Of een persoon een bepaald middel begint te gebruiken en of dat gebruik dan al of niet evolueert naar problematisch gebruik, hangt af van een veelheid aan beïnvloedende factoren en de interactie tussen de factoren. 
 Deze factoren kunnen in drie grote groepen ingedeeld worden:
– Mens: de individuele kenmerken van de gebruiker
– Middel: de specifieke kenmerken van de drug die gebruikt wordt, de manier waarop die gebruikt wordt en het gebruikspatroon
– Milieu: de directe omgeving en omstandigheden waarin gebruikt wordt, het sociaal netwerk (gezin, leeftijdsgenoten, enzovoort) en de ruimere maatschappelijke omgeving. Het milieu is het samenspel van setting (plaats en moment van gebruik), sociale context (familie, vrienden en collega’s) en maatschappelijke context (wetten, regels en attitudes).

Elke vorm van gebruik, problematisch of niet, is vanuit deze drie invalshoeken en hun onderlinge relatie te bekijken. Druggebruik gaat altijd over een persoon (Mens) die een drug of medicijn (Middel) gebruikt in een bepaalde context (Milieu). Welk effect en welk risico dat gebruik heeft, hangt niet gewoon af van een van de drie factoren. De drie M’s zijn in realiteit niet los te koppelen en beïnvloeden elkaar om een samenhangend geheel van factoren te vormen.

Zowel op niveau van mens, middel als milieu kunnen we zowel risico- als beschermende factoren onderscheiden. Het hebben van verschillende risicofactoren versterkt elkaar, maar de afwezigheid van een risicofactor is ook een beschermende factor en omgekeerd.
Risicofactoren voor beginnend gebruik zijn niet altijd dezelfde als degene die een rol spelen bij problematisch gebruik. Wat maakt dat iemand al dan niet een bepaalde drug gaat gebruiken? Daarbij spelen omgevingsfactoren in verhouding een belangrijkere rol (onder andere de beschikbaarheid van een middel, gebruik in de vriendenkring, legale status van een middel). Of iemands gebruik gaat evolueren naar problematisch gebruik, hangt in verhouding meer af van de kwetsbaarheid van de persoon (onder andere genetische kwetsbaarheid, psychiatrische comorbiditeit).

Je kan via het MMM-model leren begrijpen hoe…
– …een eerste gebruik optreedt.
– …men al dan niet evolueert naar problematisch gebruik (riskant gebruik, verslaving).
– …afhankelijkheid en verslaving in stand wordt gehouden.
– …het effect (roes, risico’s, …) van een drug niet alleen bepaald wordt door een middel (set), maar door de gebruiker en de context (setting) waar wordt gebruikt.
– …het behandeldoel al dan niet wordt bereikt.
– …  om gevolgen van verslaving en afhankelijkheid in kaart te brengen.

Belangrijk is om niet alleen te focussen op het verleden, maar het is aangewezen om naast de risicofactoren ook de beschermende factoren in kaart te brengen. Zo kan je het MMM-model gebruiken om de persoon te ondersteunen in zijn veranderingsproces. Wat kan de cliënt helpen om zijn verandering (stoppen met gebruik, minderen met gebruik, veiliger gebruik) verder te zetten of vol te houden?