Skip to main content

Doelgroep: Preventie

Advocacy in theorie en praktijk

We starten de dag met een blok theorie en beantwoorden samen een aantal vragen: Wat is advocacy? Hoe werkt het? Wat zijn windows of opportunity? Hoe doet VAD aan advocacy? Welke aanknopingspunten voor advocacy zijn er op lokaal en regionaal niveau? Aan welke ethische principes moet pleitbezorging binnen preventie voldoen?

Na de middag gaan we interactief aan de slag met casussen en geven we handvatten mee om advocacy meer in je dagdagelijkse praktijk te integreren. 

Coachen van organisaties in het ontwikkelen van een alcohol- en drugpreventiebeleid

Het coachen van organisaties bij het ontwikkelen van een alcohol- en drugbeleid is een belangrijke activiteit van de alcohol- en drugpreventiewerker.

Deze organisaties kunnen zowel profit- als non-profitorganisaties zijn, zoals bedrijven, jeugdhuizen, scholen… Stuk voor stuk hebben ze specifieke organisatiekenmerken. Bij het coachen moet daarmee rekening gehouden worden. Toch zijn er in het coachingproces ―of het nu een school, een jeugdvereniging of een huisartsenkring betreft― gelijklopende fasen. Elke fase heeft duidelijke karakteristieken, waarbij de preventiewerker een aantal noodzakelijke stappen begeleidt.

Om de opleiding sterk praktijkgericht en op maat van de deelnemers op te bouwen, word je uitgenodigd een (reële of fictieve) casus uit uw preventiewerk mee te brengen, bijvoorbeeld een instelling bijzondere jeugdzorg met wie je een begeleidingsproces wenst op te zetten of een school die je op dat moment begeleidt.

Vorming NPS

‘Research chemicals’, ‘designer drugs’, ‘legal highs’, ‘spice’ of ‘herbal highs’… Er doen heel wat begrippen de ronde die slaan op nieuwe of minder bekende drugs. Op den duur zie je door het bos de bomen niet meer: wat zijn deze stoffen nu precies? Feit is dat er de voorbije decennia heel wat zogeheten Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) opdoken en blijven opduiken. Deze vorming helpt dat fenomeen beter begrijpen, schetst een beeld over welke stoffen het zoal gaat en wat hun risico’s zijn.

Vorming op maat CGG PW TAD: intervisie (wintereditie)

Tijdens deze vorming op maat leer je wat intervisie is en hoe je die effectief kunt begeleiden. We versterken je rol als intervisor, zodat je je comfortabeler voelt bij het begeleiden van intervisies. Je leert technieken voor vraagverheldering en het exploreren van casussen en we overlopen en oefenen diverse methodieken.

Vorming op maat CGG PW TAD: intervisie (zomereditie)

Tijdens deze vorming op maat leer je wat intervisie is en hoe je die effectief kunt begeleiden. We versterken je rol als intervisor, zodat je je comfortabeler voelt bij het begeleiden van intervisies. Je leert technieken voor vraagverheldering en het exploreren van casussen en we overlopen en oefenen diverse methodieken.

Aan de slag met het stappenplan en de analysetool. Van analyse naar beleid

Tijdens deze vorming wordt gefocust op de implementatie van het vernieuwde stappenplan ‘Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een alcohol- en drugbeleid’. We bekijken stap voor stap welke rol een coach van een lokaal alcohol- en drugbeleid hierin kan opnemen. De vorming wordt doorspekt met tips en tricks vanuit het werkveld.

Een belangrijk element dat aan bod zal komen is de nieuw ontwikkelde analysetool om een brede lokale omgevingingsanalyse te maken. Hoe ziet deze tool er uit? Wat is het belang ervan? Hoe kan ik als coach aan de slag met de resultaten van een lokale omgevingsanalyse? …

Basisvorming Motiverende Gespreksvoering

Motivatie vormt de motor voor verandering. Maar cliënten met een alcohol- of drugprobleem lijken vaak weinig gemotiveerd om hun gebruik te veranderen. Vaak komen ze onder druk naar de hulpverlening. En eens ze veranderen hervallen ze ook vaak in hun oude gedragspatroon. Motiverende Gespreksvoering is precies ontwikkeld om hiermee om te gaan. Het model levert waardevolle inzichten en een praktische leidraad om de autonome motivatie van cliënten te bevorderen.

In deze training krijg je inzicht in wat mensen beweegt en hoe je als hulpverlener de motivatie voor verandering kan versterken.
Meer dan een reeks technieken is Motiverende Gespreksvoering (MG) een manier van zijn bij mensen. In de training krijgt de grondhouding van MG dan ook de nodige aandacht.
Het kader van de 4 processen van MG biedt een houvast voor de keuze van interventies om tot een behulpzaam contact te komen, een duidelijke focus te houden, de autonome motivatie van de cliënt te ontlokken en tijdig over te gaan naar het maken van een veranderplan.
Via actieve werkvormen oefen je de gespreksvaardigheden in om deze strategieën in praktijk te brengen.

Bekendmaking hernieuwde stappenplan en de brede omgevingsanalysetool lokaal beleid

In het eerste deel stellen we het vernieuwde stappenplan ‘Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal alcohol- en drugbeleid’ en de nieuw ontwikkelde lokale analysetool voor. We kaderen  hierbij ook het gelopen traject dat onder meer bestond uit 2 pilootfasen. Waarom hebben we gemaakt wat voorligt en hoe zijn we hiertoe gekomen?

 Met de CGG preventiewerkers overlopen we daarna de procedures en het proces dat doorlopen dient te worden voor aanvang, tijdens en na het uitvoeren van een lokale omgevingsanalyse. 

Praten over middelengebruik, gamen en gokken: Inspiratiesessie voor jeugdhulpverleners

Tijdens dit webinar willen we jeugdhulpverleners inspireren om met jongeren in gesprek te gaan over middelengebruik, gamen en gokken. We maken daarbij gebruik van ‘Praten over middelengebruik, gamen en gokken. Inspiratiebox voor jeugdhulpverleners’. We lichten de basiskaders toe die in deze inspiratiebox aan bod komen en nemen je mee doorheen de gespreksmethodieken. Rode draad zijn de verschillende stappen in een begeleidingsproces.

Basisvorming Vroeginterventie voor jongeren die drugs gebruiken

In deze vorming krijg je informatie over jongeren en middelengebruik en over beroepsgeheim. Je krijgt een kader en tips van ervaren vroeginterventiebegeleiders. Je wisselt met de andere deelnemers uit rond concrete praktijksituaties en wordt uitgenodigd om de vertaling te maken naar je eigen werkpraktijk. En je kan oefenen in een motiverende gesprekstijl.

Meer info over het programma vind je via het tabblad ‘Programma’ hiernaast.