Training categorie: Basisvormingen

Oplossingsgericht werken met mensen met een verslaving

In de voormiddag laten we je kennismaken met wat oplossingsgericht werken juist inhoudt en betekent. De visie van oplossingsgericht werken gaat ervan uit dat ieder mens altijd eigen competenties of krachtbronnen ter beschikking heeft, hoe complex en wanhopig een situatie ook moge zijn. De focus bij oplossingsgericht werken ligt op de gewenste situatie. In de begeleiding benadruk je de reeds bereikte successen van de cliënt en zet je de competenties en mogelijkheden van de cliënt in de verf. Doelen worden daarbij zeer concreet en haalbaar geformuleerd.

In de namiddag gaan we concreter in op wat oplossingsgericht werken kan betekenen voor en in de verslavingszorg en hoe er aan de slag kan gegaan worden met oplossingsgerichte visie en methodieken. 

Aan de slag met blended hulpverlening in de verslavingszorg: een kennismaking met online hulp

Tijdens deze vorming maak je kennis met blended hulpverlening. Je kan blended hulpverlening op verschillende manieren interpreteren. Welke interpretatie we ook hanteren, blended hulp onderscheidt zich van pure face-to-facehulp omdat tijdens of tussen de contacten met de cliënt webtools gebruikt worden. En blended hulp onderscheidt zich van andere vormen van onlinehulp, zoals een éénmalig chatgesprek of een volledige onlinebehandeling omdat er ook face-to-facecontacten zijn.

De belangrijkste sterktes van onlinehulp worden belicht, alsook de uitdagingen die verbonden zijn aan het online werken in de verslavingszorg. Je leert de basisvoorwaarden kennen om aan de slag te gaan met onlinehulp in je organisatie. Verder krijg je een aantal handvaten om de kwaliteit van onlinehulptools te beoordelen. En om het niet te theoretisch te houden zullen tenslotte ook enkele inspirerende praktijken met onlinehulp in de verslavingszorg worden voorgesteld.

Basisvorming Motiverende Gespreksvoering

Motivatie vormt de motor voor verandering. Maar cliënten met een alcohol- of drugprobleem lijken vaak weinig gemotiveerd om hun gebruik te veranderen. Vaak komen ze onder druk naar de hulpverlening. En eens ze veranderen hervallen ze ook vaak in hun oude gedragspatroon. Motiverende Gespreksvoering is precies ontwikkeld om hiermee om te gaan. Het model levert waardevolle inzichten en een praktische leidraad om de autonome motivatie van cliënten te bevorderen.

In deze training krijg je inzicht in wat mensen beweegt en hoe je als hulpverlener de motivatie voor verandering kan versterken.
Meer dan een reeks technieken is Motiverende gespreksvoering (MG) een manier van zijn bij mensen. In de training krijgt de grondhouding van MG dan ook de nodige aandacht.
Het kader van de 4 processen van MG biedt een houvast voor de keuze van interventies om tot een behulpzaam contact te komen, een duidelijke focus te houden, de autonome motivatie van de cliënt te ontlokken en tijdig over te gaan naar het maken van een veranderplan.
Via actieve werkvormen oefen je de gespreksvaardigheden in om deze strategieën in praktijk te brengen.

Harm reduction

Wat is ‘harm reduction’? In een eerste luik van de vorming neemt Tessa Windelinkx je vanuit haar jarenlange praktijkervaring mee in het theoretische kader van definities en situering. Ze staat beschouwend stil bij wat dit betekent in de praktijk van laagdrempelige hulpverlening. De complexiteit van schadebeperking, attitudes, de rol van gebruikers e.d. worden in interactie met de groep scherper gesteld.

In de namiddagsessies splitst de groep zich op naar interesse. Wie op zoek is naar de basics over het behandelen van opioïdeafhankelijkheid door middel van substitutietherapie, kan hiervoor terecht in keuzesessie 1.1 ‘Substitutiebehandeling’ door verslavingsarts, Dr. Boiy. Terzelfder tijd zet Tessa Windelinckx enkele concrete harm reduction-initiatieven zoals spuitenruil, gebruiksruimtes… op een rijtje in sessie 1.2.

In de 2e reeks keuzesessies wordt er een verdiepend medisch luik aangeboden door Dr. Boiy over substitutietherapie. Hier zal er op maat van de groep ingegaan worden op de meer specifieke aspecten van een methadon- en buprenorfinebehandeling. Daarnaast zoemt Safe ’n Sound-coördinator Shawny Vanhoutteghem in Sessie 2.2 in op risicobeperking bij recreatief druggebruik binnen het uitgaan. Ze geeft een overzicht van de verschillende schadebeperkende interventies in het uitgaansleven (zoals o.a. Safe ’n Sound, Quality Nights, Early Warning System (EWS), drugbeleid op festivals…) én schetst hoe deze op elkaar afgestemd zijn. Deze sessie gaat voornamelijk over het delen van visie, good practises en misvattingen die vandaag de dag nog leven.

In het inschrijvingsformulier van deze vorming geef je door aan welke keuzesessies je wenst deel te nemen.

Werken met ervaringskennis en –deskundigheid in de verslavingssector

VAD krijgt als expertisecentrum verschillende vragen vanuit het werkveld omtrent dit thema.
Daarom organiseren we dit moment van ontmoeting om ervaringen en visies uit te wisselen. Het doel is om vanuit kruisbestuiving samen kritisch na te denken over wat er actueel gebeurt in het werkveld.

We namen hiervoor Jessica De Maeyer en Tijs Van Steenberghe (EQUALITY// ResearchCollective – HoGent) onder de arm. Zij gingen vanuit hun praktijkgericht onderzoek, in het verleden uitvoerig in gesprek met teams uit de GGZ en verslavingszorg. Inleidend gaan ze in op enkele centrale vraagstukken en knelpunten in het werken met ervaringskennis en –deskundigheid:

 • Waarom is (de erkenning van) ervaringskennis belangrijk in de historiek van de verslavingssector?
 • Waar gaat ervaringskennis eigenlijk over?
 • Zijn het nu ervaringsdeskundigen, ervaringswerkers of gewoon professionals (met ervaringskennis)?
 • Wat zijn de rollen van ervaringsdeskundigen?

In het gedeelte van ervaringsuitwisseling, gemodereerd door Jessica De Maeyer en Tijs Van Steenberghe werken we met gesprekstafels van ongeveer 8 personen met telkens een centrale stelling of thema.

ACT en verslaving

Tijdens de opleiding doorlopen we de zes kernprocessen van ACT en leggen we de link met concrete voorbeelden uit de verslavingszorg: accepteren wat niet veranderd kan worden, afstand nemen van blokkerende gedachten, met de aandacht vanuit een ruimer perspectief in het hier en nu blijven (zelf-als-context), toegewijd handelen in de lijn van wat écht belangrijk is in het leven.

Specifieke aandachtspunten bij verslaving zoals weerstand, impulsiviteit en herval bekijken we vanuit ACT.

Vooraankondiging Tweejarige opleiding tot hulpverlener bij alcohol- en andere drugproblemen

Dit is een vooraankondiging van de tweejarige opleiding die start op 7 februari 2023.

Tijdens deze opleiding verbreed je als hulpverlener je theoretische kennis, ontwikkel je je vaardigheden verder en reflecteer je in kleine groepjes over je attitude in functie van het werken met mensen met middelenproblemen.

De opleiding zet in op het verwerven van inzichten in de problematiek van verslaving en de professionele aanpak ervan. De opleiding is opgebouwd uit verschillende inhoudelijke blokken:

 • inleidende begrippen (MMM-model, interventiecontinuüm…)
 • productinfo (neurobiologie, overzicht middelen/gokken/gamen, productspecifieke gevolgen en -behandeling…)
 • omgaan met de doelgroep (motiverende gespreksvoering, terugvalpreventie, herstelgericht werken…)
 • omgaan met familie en andere naastbetrokkenen
 • kwaliteitsvol werken
 • aandacht voor specifieke en/of kwetsbare groepen (dubbele diagnose, cultuursensitiviteit, verstandelijke beperking…)

Ontdek hier de opbouw van de Tweejarige opleiding

Webinar cannabisbeleidsmodellen

In maart 2022 publiceerde VAD de studie “Cannabisbeleidsmodellen en hun invloed op gezondheid”. In deze presentatie worden de onderzochte modellen verder besproken. Een aantal theoretische modellen uit de literatuur wordt uit de doeken gedaan, samen met hun meest genoemde plus- en minpunten. Daarna bekijken we hoe elementen uit deze modellen in de praktijk worden toegepast in 7 modellen en landen: Decriminalisering in België en Portugal, Cannabis Social Clubs in Spanje, coffeeshops in Nederland, strenge overheidsregulatie in Uruguay, overheidsregulatie met provinciale vrijheden in Canada en een meer commercieel model in de Verenigde Staten.

Hierna worden belangrijke indicatoren omtrent gezondheid voor de verschillende landen vergeleken. 

De webinar bestaat uit twee delen: een presentatie, waarna er ruimte zal zijn voor een vraag-en-antwoord.

 • De presentatie over beleidsmodellen duurt ongeveer 50 minuten.
 • De vraag-en-antwoord duurt 40 minuten.

De webinar is gericht naar allen die interesse hebben in het beleid rond cannabis.

Webinar terugvalpreventie

Verslaving is vaak een langdurige problematiek waar terugval deel van uitmaakt. Terugvalpreventie is dan ook een basisstrategie in de hulpverlening bij verslavingsproblemen. Met terugvalpreventie help je patiënten inzicht krijgen in hun terugvalproces en vaardigheden ontwikkelen om abstinentie of verminderd gebruik te behouden en het risico op terugval te beperken. Deze interventies zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.
In deze webinar lichten we de elementen van het terugvalproces toe en welke interventies daarop ingrijpen. We illustreren dit aan de hand van methodieken uit het ‘Basismateriaal voor terugvalpreventie bij problemen met middelengebruik, gamen of gokken’.

Webinar ‘Hoe motiveer je cliënten om aan de slag te gaan met hun middelengebruik, gamen of gokken?’

In dit webinar maak je kennis met de leidraad en inspiratiebox ‘Hoe motiveer je cliënten om aan de slag te gaan met hun middelengebruik, gamen of gokken?’ Dit is een interactief plukboek dat 31 kant-en-klare methodieken bevat. We maken je wegwijs in dit materiaal en laten je proeven van een aantal methodieken, zodat jij na het webinar een concreet beeld hebt van hoe je de leidraad in je gesprekken kan toepassen. We gaan ook kort in op de motiverende gespreksstijl die je hierbij gebruikt en de gloednieuwe online module die je een introductie geeft in motiverende gespreksvoering. Een hulpverlener licht toe hoe zij met de gespreksleidraad aan de slag is gegaan in haar praktijk en hoe ze deze binnen haar team bekend heeft gemaakt.

Dit webinar is interactief opgevat. We laten je enkele methodieken uitproberen in tweetallen en maken ruimte voor vragen.

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze vormingen en aankondigingen