Skip to main content

Training categorie: Verdiepende vormingen

Dubbele diagnose-reeks: ADHD en verslaving

ADHD heeft een invloed op de ontwikkeling, symptomen en behandeling van verslaving. Toch wordt deze stoornis ​vaak niet herkend waardoor een gepaste behandeling uitblijft.

De geüpdatete richtlijn voor de aanpak ADHD en verslaving, geeft hulpverleners aanbevelingen voor de diagnose en behandeling. Tijdens deze vorming zoemen we dieper in op het profiel van gebruikers met ADHD en de invloed die ADHD kan hebben op het gebruik. Daarnaast belichten we de adviezen voor de screening, diagnostiek, behandeling en medicatie. We bespreken hoe het behandelprogramma voor verslaving kan aangepast worden aan de ADHD-symptomen. ​ Deze elementen worden vertaald naar een concreet en praktisch niveau onder de vorm van een modulaire behandelgids. Hierdoor krijgen hulpverleners handvatten om met deze cliëntengroep te werken. De leidraad voor deze vorming is het boek ‘Omgaan met ADHD bij verslaving’ van F. Matthys, A. Bronckaerts en C. L. Crunelle, uitgegeven door Garant (2016). Je ontvang dit boek bij deelname aan de vorming.

Dubbele diagnose-reeks: Angststoornissen en verslaving

In deze vorming vertrekken we vanuit een brede blik op comorbiditeit en formuleren daaruit enkele algemene aandachtspunten voor de behandeling van dubbele diagnosepatiënten. Vanuit een pleidooi voor een geïntegreerde aanpak met aandacht voor de biologische, psychologische en sociale aspecten, gaan we na wat dit betekent voor de behandeling van mensen met angststoornissen en verslaving.

Internaliserende stoornissen spelen een belangrijke rol in zowel oorzaak als gevolg van middelengebruik, in een complexe wederkerige relatie. Zo is het samengaan van angststoornissen en verslaving is een veelvoorkomende dubbele diagnose. Door het nemen van middelen worden angstgevoelens verzacht. Angstklachten kunnen echter ook het gevolg zijn van middelengebruik.

Wat betekent deze combinatie in de praktijk? Hoe wordt het vastgesteld? Welke behandelingen zijn er mogelijk? Vanuit de verschillende soorten angststoornissen kijken we naar de samenhang met middelengebruik. Aan de hand van concrete casussen wordt de theorie omgezet in praktijkgerichte handvatten.

Webinar over cathinones: x-MMC’s en analogen (mefedrone, 3-MMC etc)

MMC’s en analogen wonnen de afgelopen tien jaren aan populariteit. In het drugwiel horen deze stoffen thuis bij de stimulantia. Maar, naast een stimulerend effect brengen de meeste van deze stoffen ook een gevoel van empathie en verbondenheid dat we eerder gewend zijn van empathogenen zoals MDMA (xtc). Bovendien duren de effecten langer dan die van cocaïne en korter dan die van amfetamine. Deze elementen, samen met de makkelijke beschikbaarheid via online webshops maakt dat deze stoffen met name onder mensen die uitgaan populair zijn geworden.  Dit webinar heeft tot doel inzicht te geven in de stoffen, het gebruik, preventie, harm reduction- en behandelingsmogelijkheden. 

Seks & drugs: de aanpak van chemseks in hulpverlening

Deze vorming focust zich op het begrijpen van seks onder invloed van drugs, en biedt handvaten voor hulpverleners om aan de slag te gaan met cliënten die aan chemseks doen.

In de voormiddag bespreken we de epidemiologie en context van geseksualiseerd middelengebruik. Hierbij gaat het om een overzicht van degenen die seks met drugs combineren en hun motivaties. Het ‘farmacosekswiel’ wordt gebruikt om de voornaamste effecten, neveneffecten en gebruiksmethoden per drugcategorie te bespreken. We geven ook inzicht in de sociale context en de seksualiteitsbeleving van homoseksuele mannen vanuit een historisch en sociologisch perspectief. 

In de namiddag maken we de brug naar hulpverlening. We starten met een getuigenis van een ervaringsdeskundige. Hij schetst en reflecteert over het verloop van zijn persoonlijke chemsekstraject, zijn motivaties om verandering te bewerkstelligen en de elementen van zorg en ondersteuning die hem geholpen hebben. Vervolgens vertellen drie hulpverleners vanuit hun eigen perspectief (medisch, psychologisch, seksuologisch) over hun ervaring met de begeleiding van mensen die aan chemseks doen. De nadruk zal hierbij zeker liggen op praktijkvoorbeelden en concrete handvaten om met deze cliënten aan de slag te gaan. 

Multidimensional Family Therapy (MDFT)

De MDFT interventies  zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en focussen zich op de processen die het middelengebruik in stand houden en dit in de verschillende systemen waarin de jongere zich ontwikkelt. Tegelijkertijd zijn de therapeuten aandachtig voor de unieke manier waarmee deze processen zich manifesteren in elke familie.

In deze tweedaagse vorming krijg je zicht op de behandeling. Deze bestaat erin de beschermende en de risicofactoren te evalueren en de individuele, familiale en sociale competenties te mobiliseren zodat de jongere opnieuw een normaal ontwikkelingstraject kan opnemen. De therapeut werkt in vier domeinen: adolescent, ouders, familie en extra-familiaal en mobiliseert een ondersteunende kring van volwassenen rondom de jongere. De therapie duurt ongeveer zes maanden verdeeld in drie fasen.

We bieden een uitgebreide kennismaking met dit model, zowel theoretisch als praktijkvoorbeelden. Het model wordt op een gestructureerde en interactieve manier voorgesteld.

Met deze vorming richten wij ons naar hulpverleners in de verslavingszorg die werken met gezinnen of hier graag meer over willen leren.

Dubbele diagnose-reeks: Autisme en verslaving

Mensen op het autismespectrum hebben een andere denkstijl en informatieverwerking dan neurotypische mensen (mensen zonder autisme) Typerend in de begeleiding van mensen op het spectrum is vaak een dubbele mindblindness; mensen op het spectrum kunnen zich moeilijk de wereld van neurotypische mensen inbeelden, maar ook omgekeerd!

Tijdens deze vorming gaan we proberen te ervaren hoe het is om in de wereld te zitten van iemand op het spectrum met een (rand)normale begaafdheid.
Is de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg aangepast aan de noden van mensen op het spectrum? Wat zijn de verschillen en gelijkenissen tussen autismespecifiek- en verslavingsgedrag? Hoe kan je als hulpverlener autismevriendelijk werken en welke aanpassingen zijn er nodig?

Iedere mens is uniek en dit geldt ook voor mensen op het spectrum. Tijdens deze vormingsdag proberen we richtlijnen en specifieke handvaten te vinden om mensen op het spectrum en met een verslavingsproblematiek te begeleiden. We vertrekken vanuit die bijzondere denkwereld en proberen hier een aantal antwoorden op te vinden.

Masterclass: Hoe feedback geven en ontvangen in een Therapeutische Gemeenschap?

In de therapeutische gemeenschap wordt van de bewonersgroep verwacht ‘dat ze elkaar voortdurend een spiegel voorhouden.

Aan het engagement voor het TG-programma is inherent dat bewoners zich verbinden tot actieve participatie als basis voor zelfhelp en zich verbinden met elkaar zodat ze als lotgenoten elkaar vooruit helpen, de wederzijdse hulp.

De bewonersgroep is dus zowel de context als de methode van behandeling. Feedback geven en ontvangen van elkaar is één van dè basiselementen van deze context.

Gezien dit grote belang, dienen zowel de bewonersgroep als de begeleiding heel goed op de hoogte te zijn over ‘het waarom, hoe, waar en wanneer ‘ deze tool moet of kan gebruikt worden. De manier waarop feedback gegeven wordt in de TG is zeer veelzijdig, en verreist een degelijke doorleefde kennis van de begeleiding hieromtrent.

Deze opleiding gaat uitvoerig in op de achterliggende visie en deze veelzijdige methodiek. Er wordt ruim tijd gemaakt voor oefening en training.

De (therapeutische) gemeenschap zelf is de methode van behandelen.

Van de bewoners in de TG wordt een actieve participatie verwacht aan het programma en in de gemeenschap. In hun groei- en veranderingsproces staan zelfhulp en wederzijdse hulp centraal. Het is essentieel dat bewoners weten hoe en waarom hét programma werkt zoals het werkt om deze zelfhulp optimaal te kunnen realiseren. . Hoe beter ze de methodiek en de tools en de achterliggende principes en visie begrijpen, te meer hun motivatie en “readiness” enerzijds, en hun bekwaamheid om effectief aan de slag te gaan én dus te groeien en te veranderen anderzijds, verbetert.

Het is wetenschappelijk bewezen dat er een positieve correlatie is tussen beide. Hoe actiever bewoners deelnemen, hoe langer de aanwezigheid/deelname aan het programma én dus hoe groter dé kans op herstel op lange termijn.

Het bewaken van de kwaliteit van deze kennisoverdracht is één van de kerntaken en noodzakelijke competenties van de dagelijkse begeleiding. Dit betreft zowel de theoretische achtergrond over dit unieke behandelingsmodel als de implementatie en concrete toepassing ervan. Hét vereist bij het team een gezamenlijke en grondige kennis over het behandelingsmodel dat de therapeutische gemeenschap is.

Deze opleiding is gericht op de theoretische en praktische kennisoverdracht van dit model van zelfhulp. Als staflid maak je actief deel uit ván de therapeutische gemeenschap en van hét behandelingsmodel. Weten wát je doet en waarom je hét doet is noodzakelijk. Het model écht begrijpen zodat je in staat bent als staflid in de therapeutische gemeenschap op een integere, doorleefde manier te handelen. Dit vanuit de verschillende stafrollen alsook in je relaties en interacties met bewoners, met collega’s en het ganse team.

Psychoactieve medicatie in de ouderenzorg

Psychoactieve medicatie wordt bij ouderen om verschillende redenen gebruikt of voorgeschreven. Maar daarom worden ze niet altijd oordeelkundig gebruikt. Als preventiewerker of hulpverlener werk je mee aan het voorkomen van problemen ten gevolge van het gebruik van psychoactieve medicatie.  In deze vorming staan we stil bij het gebruik van psychoactieve medicatie bij ouderen. We zoemen dieper in op het onoordeelkundig gebruik en zien hoe het effectief en efficiënt wordt gebruikt. Als laatste is er aandacht voor een preventieve aanpak. 

De inhoud wordt in maart verder verfijnt. 

Heeft u geen basiskennis over psychoactieve medicatie in de ouderenzorg? Schrijf u dan in voor de basisvorming psychoactieve medicatie van 1 juni 2023.

Dubbele diagnose Masterclass : Trauma en verslaving

De ontwikkeling van problematisch middelengebruik behelst een complex samenspel van biopsychosociale factoren. Ook traumatische of ingrijpende gebeurtenissen leiden vaak tot problematisch middelengebruik. 

Deze masterclass  is een vervolg en verdieping op de 2 daagse opleiding ‘Trauma en verslaving’ .

We presenteren een korte opfrissing over Trauma en Verslaving en zoomen in op de fasegerichte aanpak. Voorts leren deelnemers hoe ze in de setting waar ze werkzaam zijn een voorbereidingsgroep kunnen implementeren. Tenslotte staan we stil bij een interventie die ingezet kan worden om oude pijn te helen. Bij deze past-focused interventie wordt gewerkt met technieken van rescripting volgens de visie van werken met het innerlijk kind van de cliënt.

  • 1
  • 2